Ремонтират жп инфраструктура с обществена поръчка за 13 млн. лв.

обществена поръчка

С обществена поръчка за 13 млн. лева Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ще ремонтира участък от националната жп мрежа. Общата дължина на обекта на търга е 10 471 м, става ясно от обявената на сайта на Агенцията по обществени поръчки информация.

 

Обхвата на обществената поръчка включва ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието РП Люляково-Дъскотна от км 47+251 до км 57+668 по III-та главна жп линия. Поръчката включва изпълнение на инженеринг по различни дейности:

  1. Дейности за изготвяне на проекти по части Железен път с вкл. геодезическо заснемане,Укрепване и отводняване на слаби места,Полагане на безнаставов релсов път,Преустройство на контактна мрежа и Преустройство на осигурителна техника.
  2. Дейности за изпълнение на СМР по части:
    1. Железен път,включващи: Работи по долно строене на железния път;Работи по горно строене на железния път;Работи по малки съоръжения;Работи по големи съоръжения;Работи по тунели;Работи по укрепване и отводняване на слаби места;Работи по сп. Листец;
    2.Контактна мрежа,включващи: Смяна на стълбовна и контактна мрежа,демонтаж на съществуващите такива и регула на контактния проводник след първа, втора и трета нивелация;3.Сигнализация и Телекомуникации,включващи–запазване на съществуващите кабелни трасета и възстановяване на осветление в Тунел №2–345м;
  1. Дейностисти за осъществяване на авторски надзор по части Железен път, Контактна мрежа и Сигнализация и Телекомуникации.

Изисквания към кандидатите за изпълнители

Три са критериите за оценка на подадените оферти. Предложената цена е с най-голяма тежест при оценката – 60%. Другите два показателя са срок и начин на изпълнение. Те са с тежест от по 20 на сто. Продължителността на изпълнение е 320 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 29 май 2017 г.

 

При сключване на договора, участникът,определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнението в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията на обществени поръчки може да бъде в 3 форми.Това са: банкова гаранция, парична гаранция или застраховка гаранция.

Застраховка Гаранция (БОНД) на Инстрейд Застрахователен брокер е най-съвременният продукт, който предлага гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top