Кои са най-големите поръчки през миналата седмица?

Доставка на жп стрелки, на лабораторно оборудване и на система за наблюдение са сред най-големите обществени поръчки за изминалта седмица. Това счи класация на „Капитал”.

 

Доставка на железопътни стрелки и стрелкови части за 26 млн. лв. 

 

ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура” обяви поръчка за доставка на нови железопътни стрелки и стрелкови части за срок от четири години. В рамките на търга се предвижда и доставката полуезикови уредби за различните видове стрелки, кръстовини, контрарелси и скрепителен материал. Единственият критерий при избора на доставчик е цената на изпълнение на поръчката. Кандидатите трябва да са изпълнили идентични или сходни с предмета и обема на поръчката дейности през последните три години. Доставките ще се изпълняват 48 месеца, а крайният срок за подаване на оферти е 14 септември 2017 г.

 

Доставка на лабораторно оборудване за Министерство на здравеопазването за 8.1 млн. лв.

 

Министерство на здравеопазването обяви поръчка за закупуване на лабораторно оборудване в изпълнение на проект “Подобряване мониторинга на качеството на питейните води”, финансиран по оперативна програма “Околна среда”. Търгът е разделен на 11 позиции, като участниците могат да кандидатстват за всяка една от тях. Продължителността за изпълнение на поръчката е четири месеца, а оферти могат да се подават до 8 септември 2017 г.

 

Доставка и монтаж на система за наблюдение за хеликоптер за 4.3 млн. лв. 

 

Министерството на вътрешните работи обяви поръчка за доставка и монтаж на обзорно-сензорна система за наблюдение за хеликоптер. Единственият критерий за избор е цената на изпълнение на поръчката. Продължителността на изпълнение е шест месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 15 август 2017 г.

 

Ремонт на вертолет Ми-17 за 4 млн. лв.

 

Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за извършване на капитално възстановителен ремонт на вертолет Ми-17. Критериите за оценка на офертата са предложената цена с тежест 80% и срокът за изпълнение – с 20%.  Договорът се изпълнява в рамките на 9 месеца. Оферти могат да се подават до 31 август 2017 г.

 

Доставка на медицински изделия за УМБАЛ “Света Анна” за 2.4 млн. лв.

 

УМБАЛ “Света Анна – София” АД, обяви поръчка за доставка на медицински изделия. Тя включва доставка на импланти за тазобедрено и колянно ендопротезиране за Клиниката по ортопедия и травматология към болницата. Поръчката е разделена на 38 позиции, като единственият критерий за оценка на офертите е предложената цена. Продължителността за изпълнение на поръчката е четири години, а крайният срок за подаване на оферти е 31 август 2017 г.

 

Закупуване на материали за Медицински универститет – Пловдив за 2.2 млн. лв.

 

Медицинският университет в Пловдив обяви поръчка за закупуване на материали и консумативи за осигуряване на учебния процес и научната дейност. Тя включва периодична доставка на дентални материали, консумативи, медикаменти, инструменти, медицински изделия и средства за дезинфекция с оглед конкретни нужди отделните катедри и звена. Поръчката има 17 обособени позиции, като участниците могат да подават оферти за всяка една. Продължителността за изпълнение на поръчката е 12 месеца. Срокът за подаване на оферти е 5 септември 2017 г.

 

Доставка на консумативи за акушерска помощ за 1.9 млн. лв.

 

Министерството на здравеопазването обяви поръчка за доставка на консумативи за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. Продължителността за изпълнение на поръчката е 12 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 4 септември 2017 г.

 

Закриване и рекултивация на депо за отпадъци в община Твърдица за 1.2 млн. лв.

 

Община Твърдица обяви поръчка за закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци. Целта на проекта е закриването и рекултивацията на съществуващото сметище, с което ще се ограничи неблагоприятното въздействие на отпадъците върху околната среда и ще се подобри ландшафтът. Продължителността на изпълнение е 36 месеца, а крайният срок за подаване на офертите е 28 август 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top