Кои са най-големите поръчки за миналата седмица?

Почистване на канализации в Морската столица и доставка на лекарства за кърджалийска болница са сред най-големите обществени поръчки през миналата седмица. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Почистване на дъждоотводнителни и битови площадкови канализации във Варна за 3 млн. лв.

Община Варна обяви обществена поръчка за поддържане и почистване на дъждоотводнителни и битови площадкови канализации. През годината се планира да се извършва пролетно и есенно почистване на дъждоотводнителнната канализация, състояща се от следните съоръжения по райони: Почистване и продухване на 7579 дъждоприемни шахти, почистване на 300 улични ревизионни шахти до 3 м, почистване на 10 улични ревизионни шахта над 3 м и т.н. Количествата за посочените дейности са осреднени и са изготвени на база изпълнени идентични дейности през изминалата 2016 г. В тази връзка предоставените данни могат да послужат на участниците в настоящата процедура единствено като ориентировъчни и по никакъв начин не обвързват община Варна с осигуряването им. Количествата са на база едно почистване, а се предвиждат по 2 почиствания годишно – пролет и есен. Продължителността на изпълнение е 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 23 октомври 2017 г.

 

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” за 2.9 млн. лв.

 

Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Атанас Дафовски” в  Кърджали обяви обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и разтвори. Те са необходими за провеждане на хемодиализно лечение в лечебното заведение. Поръчката е разделена на 13 обособени позиции. Доставките трябва да се изпълнят в рамките на 24 месеца. Оферти могат да се подават до 27 октомври 2017 г.

 

Ремонт на общински пътища и улици в Севлиево за 2.5 млн. лв.

 

Община Севлиево обяви обществена поръчка за ремонт на общински пътища и улици на територията на общината. В рамките на поръчката ще се изпълнява превантивно поддържане, което основно се състои в изкърпване на уличните асфалтови настилки. При наличие на допълнителни средства се извършва и частично преасфалтиране на участъци от улици или на цели улици и др. Предвижда се договорът да бъде сключен за срок до края на 2019 г. или до изчерпване на определения финансов ресурс. Общата дължина на пътната мрежа е около 715 км. Продължителността на изпълнение на поръчката е 24 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 19 октомври 2017 г.

 

Доизграждане на канализация и водопроводи в Аксаково за 2 млн. лв.

 

Община Аксаково обяви обществена поръчка за доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в град Игнатиево – етап 1. В рамките на търга ще се изградят битови канализационни клонове с обща дължина почти 2.5 км, изграждане на улични водопроводи с дължина малко над 2 км.  Срокът за изпълнение на строителството е според предложението на изпълнителя, но не по-кратък от 180 и не по-дълъг от 270 календарни дни. Крайният срок за подаване на оферти е 3 ноември 2017 г.

 

Доставка на храни и напитки за фонд “Затворно дело” за 1.2 млн. лв.

 

Държавно предприятие “Фонд Затворно дело” обяви обществена поръчка за доставка на храни и напитки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториални поделения Враца, Плевен, Белене и Ловеч. Продължителността на изпълнение е 12 месеца. Крайният срок за получаване на оферти е 23 октомври 2017 г.

 

Строителство на сграда за Министерство на отбраната за 1 млн. лв.

 

Министерство на отбраната обяви обществена поръчка за изпълнение на строителство по проект 3AF31046 “Осигуряване на сграда за личния състав на AGSR авиацията” в Авиобаза Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)”. Предвижда се да бъде изградена нова административна сграда за личен състав на авиацията, нова обслужваща улица и паркинг. Проектът се финансира изцяло от общите фондове на НАТО по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), като не се начислява ДДС. Поръчката трябва да бъде изпълнена в рамките на 180 дни. Оферти могат да се подават до 19 октомври 2017 г.

 

Доставка и въвеждане на експлоатация на технологична линия за производство на пелети в Костенец за 529 хил. лв.

 

Община Костенец обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на пелети с капацитет 1 т/час. Поръчката включва изготвяне на технологичен проект, съвместим с конкретен сграден фонд, съгласуване и одобрение от страна на инвеститора на технологията и машините. Технологичият проект следва да бъде изготвен в срок от 30 дни след подписването на договора. В рамките на поръчката трябва да се изпълни доставка на оборудването, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на работници. Поръчката трябва да се изпълни за 180 дни. Оферти могат да се подават до 26 октомври.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top