Софийският метрополитен пусна поръчка за ток за 34 млн. лева

“Метрополитен” ЕАД пусна обществена поръчка за покупка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени. Тя е на стойност 34 200 000 лева без ДДС.

 

Предвижда се доставка на нетна електрическа енергия средно напрежение на 38 обекта. А също и на ниско напрежение на 17 обекта на “Метрополитен” ЕАД.

 

Прогнозното количество електрическа енергия, което се очаква да бъде доставено за срока на изпълнение на поръчката е 190500 мегаватчаса (MWh). То е определено на база месечни отчети на консумираната електроенергия за периода от август 2016 г. до юли 2017 г.

 

Условията, поставени в поръчката, са всеки участник в процедурата да е лицензиран търговец на електроенергия и регистриран координатор на стандартна балансираща група.

 

За този период участникът следва да е изпълнил и дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка – да е доставил минимум 186300 мегаватчаса електроенергия на свободния пазар и да е бил координатор на стандартната балансираща група.

 

Оферти ще се приемат до 26 октомври.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top