Поръчка за интегриран градски транспорт е най-голямата тази седмица

Поръчка за интегриран градски транспорт на община Дупница е най-голямата през тази седмица. Вижте кои са останалите според класация на „Капитал”:

 

Интегриран градски транспорт на община Дупница за 4 млн. лв.

 

Община Дупница обяви обществена поръчка за изпълнение на инженеринг на обекти по “Интегриран градски транспорт на гр. Дупница”. Прогнозната цена е 4.06 млн. лв. без ДДС, а финансирането е по оперативна програма “Региони в растеж”. Поръчката е разделена на две позиции – изготвяне на работен проект за ремонт на съществуваща и изграждане на нова улична мрежа, полагане на тротоарни настилки, шахти и нови бетонови бордюри, изграждане на светофарна уредба и 13 спирки за нова автобусна линия в града и работен проект за обновяване на сервизна база за нуждите на поддръжка на подвижния състав на обществения транспорт в града, изпълнение на предвидените в проекта строително–монтажни и ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Проектите трябва да се изпълнят за максимално 201 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 21 ноември 2017 г.

 

Лекарства за болницата във Враца за 3.6 млн. лв.

 

Многопрофилната болница “Христо Ботев” във Враца обяви обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти за нуждите на лечебното заведение. Те са описани подробно в техническа спецификация, като посочените количества са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Прогнозната стойност е 3.61 млн. лв. без ДДС, а срокът на договора е две години. Крайният срок за подаване на оферти е 1 декември 2017 г.

 

Изложбена галерия в община Пловдив за 3.5 млн. лв.

 

Община Пловдив обяви обществена поръчка за изработване на комплексен проект за строителство и авторски надзор за изграждане на изложбена галерия. Тя ще се намира ул. “Гладстон” №32 в Пловдив. Поръчката включва инвестиционен проект за строително-разрушителните работи; разрушаване на съществуващата сграда; проектиране; извършване на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Прогнозната стойност на поръчката е 3.5 млн. лв. без ДДС. Оферти могат да се подават до 1 декември 2017 г.

 

Ремонт на детски градини в Плевен за 2.55 млн. лв.

 

Община Плевен обяви обществена поръчка за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обекти от образователната инфраструктура на гр. Плевен. Тя е разделена на 4 позиции – за три детски градини и една детска ясла. Прогнозната стойност на поръчката е 2.55 млн. лв. Срокът за изпълнение на ремонтните работи е 150 дни. Крайният срок за подаване на офертите е 11 декември 2017 г.

 

Доставка на електроенергия за Медицински университет – София за 1.43 млн. лв.

 

Медицински университет – София обяви обществена поръчка за доставка на електрическа енергия, ниско и средно напрежение, и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на звената на учебното заведение в столицата, Враца и Китен. Прогнозното количество потребление за срока на договора от 24 месеца е приблизително 8.296 млн. kWh. Основният критерий за избор е цената. Прогнозната стойност на поръчката е 1.43 млн. лв. без ДДС. Оферти могат да се подават до 11 декември 2017 г.

 

Изграждане на околовръстен път на с. Равда за 1.2 млн. лв.

 

Община Несебър обяви обществена поръчка за изграждане на северен околовръстен път на с. Равда. Целта е да се осигури изместване на транзитния трафик за гр. Несебър от центъра на с. Равда по настоящото трасе, което е част от второстепенната улична мрежа и е обслужваща улица от VI клас. Улицата е с обща дължина 867.52 м с двупосочно движение, с постоянна ширина 7.5 м и тротоари от двете страни и завършва в кръгово кръстовище. Количеството и обемът на работа са съгласно видовете строително-монтажни работи, описани в количествена сметка, техническа спецификация и одобрен инвестиционен проект, приложени към документацията за участие. Прогнозната стойност на поръчката е 1.2 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 24 ноември 2017 г.

 

Доставка на софтуер за БНР за 1.1 млн. лв.

 

Българското национално радио обяви обществена поръчка за доставка на софтуерни продукти на “Майкрософт”, осигуряване на услуги по внедряване и поддръжка на нови технологии. Срокът на договора ще бъде три години. Прогнозната стойност на поръчката е 1.1 млн. лв. без ДДС. Единственият критерий за избор е цената. Срокът за подаване на оферти е 6 декември 2017 г.

 

Ракетни площадки за борба с градушките за 0.7 млн. лв.

 

Изпълнителната агенция ,,Борба с градушките” обяви обществена поръчка за строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети. Тя е разделена на отделни позиции, като кандидатите могат да подават оферти за всяка от тях. Прогнозната стойност на поръчката е 0.71 млн. лв.  Оферти могат да се подават до 22 ноември 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top