Подобряване на Пловдив за 17.82 млн. лв. е най-голямата поръчка тази седмица

Подобряване на градската среда в Пловдив за 17.82 млн. лв. е най-голямата обществена поръчка тази седмица. Ето и останалите според класацията на „Капитал”:

 

Подобряване на градската среда в Пловдив за 17.82 млн. лв.

 

Община Пловдив обяви обществена поръчка за строително-монтажни работи за подобряване на градската среда. Целта е да се извършат реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на части от град Пловдив – междублокови пространства, улици, булеварди и площади. Прогнозната стойност е 17.82 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на офертите е 8 декември 2017 г.

 

Ремонт на детски градини и училища във Враца за 5.04 млн. лв.

 

Община Враца обяви обществена поръчка за реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции. Проектът е по оперативна програма “Региони в растеж” и е разделен на шест позиции. На четири детски градини в град Враца е предвидена подмяна на дограма, топло- и хидроизолация на покриви, топлоизолация външни стени и вътрешен ремонт. В училище “Христо Ботев” в града трябва да се изгради спортна зала, а съществуващата спортна зала на ППМГ “Акад. Иван Ценов” и тази на самото училище трябва да се ремонтира. Прогнозната стойност на поръчката е 5.04 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 18 декември 2017 г.

 

Лекарства за МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” в Кърджали за 4.67 млн. лв.

 

Многопрофилната болница за активно лечение “Д-р Атанас Дафовски” в Кърджали обяви обществена поръчка за доставка на лекарства от позитивния лекарствен списък. Тя е разделена на позиции, като кандидатите могат да подават оферти за максимално 11 позиции. Прогнозната стойност на поръчката е 4.67 млн. лв. без ДДС. Единственият критерий при избора е цената. Предвидена е опция, в случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор. Оферти могат да се подават до 12 декември 2017 г.

 

Медицински консумативи за Втора МБАЛ – София за 2.23 млн. лв.

 

“Втора МБАЛ-София” обяви обществена поръчка за доставка по заявка на медицински консумативи. Доставките се правят по заявка за срок от две години, като количеството и обемът са описани в техническата спецификация. Прогнозната стойност е 2.23 млн. лв. без ДДС. Възложителят си запазва правото при необходимост от продължаване на доставките да удължи срока на сключения договор. Оферти могат да се подават до 18 декември 2017 г.

 

Изграждане на ВиК в Дупница за 1.96 млн. лв.

 

Община Дупница обяви обществена поръчка за строително-монтажни работи по проекти “Главни канализационни клонове 2 и 3 и прилежащите им мрежи” и “Канализационни клонове 4 и прилежащите им мрежи” в жк “Бистрица” в град Дупница. Прогнозната цена на поръчката е 1.96 млн. лв. без ДДС. Критериите за избор са качеството на техническото предложение с 60 точки и цената – с 40. Проектите трябва да бъдат приключени за максимално 150 дни. Засега финансиране за проектите не е осигурено, като изпълнението на договора ще се счита за възложено под отлагателно условие. Крайният срок за подаване на оферти е 6 декември 2017 г.

 

Доставка на медицински изделия за болница “Лозенец” за 1.73 млн. лв.

 

Болница “Лозенец” в София обяви обществена поръчка за доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечно-съдова хирургия. Тя ще се извършва по писмени заявки на възложителя на техническата спецификация, като посочените количества в нея са ориентировъчни и зависят от текущите потребности. Прогнозната стойност на поръчката е 1.73 млн. лв. без ДДС. Критериите за избор са цената с тежест 60 точки и качество на предложеното медицинско изделие/консуматив – с 40 т. Срокът на договора ще бъде 12 месеца. Оферти могат да се подават до 11 декември 2017 г.

 

Ремонт на част от ВиК мрежата в Кресна за 1.34 млн. лв.

 

Община Кресна обяви обществена поръчка за втори етап от реконструкция на част от водоснабдителната мрежа на град Кресна. Ремонтните дейности трябва да приключат за най-много 360 дни. Прогнозната стойност на поръчката е 1.34 млн. лв. без ДДС. Критериите за избор на кандидатите са два – технически показатели с тежест от 60 точки и цена – с 40. Крайният срок за подаване на оферти е 6 декември 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top