Саниране на сгради във Варна е най-голямата обществена поръчка тази седмица

Саниране на сгради във Варна за 7.1 млн. лв. е най-голямата обществена поръчка през седмицата. Вижте и останалите според класацията на „Капитал”:

 

Саниране на сгради във Варна за 7.1 млн. лв.

 

Община Варна обяви обществена поръчка за проектиране и изпълнение във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Тя е разделена на позиции, като участниците в процедурата могат да кандидатстват за най-много 8 от тях. Прогнозната стойност на цялата поръчка е 7.1 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на договорите е 12 месеца. Оферти могат да се подават до 28 декември 2017 г.

 

Доставка на медицински изделия за Военната академия за 6.67 млн. лв.

 

Военномедицинската академия обяви обществена поръчка за периодична доставка на специфичен и ендоскопски консуматив. Тя е разделена на 16 позиции, като доставките трябва да бъдат направени в София, Варна, Пловдив, Плевен и Сливен. Прогнозната стойност на поръчката е 6.67 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 22 декември 2017 г.

 

Третиране на битови отпадъци на общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол за 4.2 млн. лв.

 

Община Дупница обяви обществена поръчка за третиране на смесени битови отпадъци на общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол. Дейностите включват предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване (рециклиране, термично или чрез други методи) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на трите общини. Срокът на договора е за 24 месеца, като има възможност да се извърши повторно възлагане за още 24 месеца при идентични на настоящата поръчка обем (19 хил. тона на година), количество на допълнителни услуги и условия. Общата стойност на повторното възлагане е в размер на 2.1 млн. лв. и е включена в стойността на настоящата поръчка от 4.2 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 28 декември 2017 г.

 

Изграждане на ВиК в лесопарк “Росенец” за 4.07 млн. лв.

 

Община Варна обяви обществена поръчка за водоснабдяване и канализация на лесопарк “Росенец” – зона “Хижи” – І етап. Прогнозната стойност е 4.07 млн. лв. Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата няма осигурено финансиране за целия обем на поръчката. Оферти могат да се подават до 2 януари 2018 г.

 

Изграждане и поддръжка на коледна украса в община Варна за 4 млн. лв.

 

Община Варна обяви обществена поръчка за техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията й. Прогнозната стойност на дейностите е 4 млн. лв. без ДДС. Дейностите включват текущата поддръжка, експлоатация и поддържане на 46 обекта с изградено ефектно и архитектурно осветление на територията на общината, от които 33 със статут на културна ценност. Крайният срок за подаване на оферти е 28 декември 2017 г.

 

Импланти и консумативи за “УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович” в Стара Загора за 2.76 млн. лв.

 

Университетската болница “Проф. д-р Стоян Киркович” в Стара Загора обяви обществена поръчка за доставка на ортопедични импланти, консумативи и инструментариум за нуждите на ортопедичната операционна. Тя е разделена на 35 позиции, като отделните номенклатури, включени във всяка от тях, са описани в техническата спецификация. Участниците могат да подават оферти за една, за няколко или за всички позиции. Прогнозната стойност на поръчката е 2.76 млн. лв. без ДДС. Срокът на договора ще е за 36 месеца, а критерият за избор е цената. Оферти могат да се подават до 27 декември 2017 г.

 

Изграждане на зони за отдих в Шумен за 1.37 млн. лв.

 

Община Шумен обяви обществена поръчка за изграждане и ремонт на бордюри, тротоари, оформление на зони за отдих и забавления, както и за пренареждане на паважна настилка на ул. “Цар Освободител” в Шумен. Тя е разделена на 4 позиции, а общата й прогнозна стойност е 1.37 млн. лв. без ДДС. Изпълнителите ще трябва да осигурят и гаранционно поддържане на строежа. Единственият критерий за избор е цената на предложените оферти. От участниците в процедурата се изисква през последните пет години от датата на подаване на офертата да са изпълнили строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката. Крайният срок за подаване на офертите е 18 декември 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top