Министерство на културата с поръчка за електронен регистър

Министерство на културата обяви обществена поръчка за разработване и внедряване на електронен регистър на недвижимите ценности. Kакто и за дигитализиране на документацията за 1490 обекта. Прогнозната й стойност е 1 196 984 лв. без ДДС.

 

Обявена е и втора поръчка на стойност 276 404 лв. без ДДС. Тя е за доставка на скенери и обучение на най-малко двама служители да работят с тях. Парите са по линия на програмата “Добро управление 2014 – 2020”.

 

Началото на самия регистър ще бъде поставено с дигитализацията на архива на недвижимите и археологическите културни ценности с национално и световно значение. Така базата данни ще бъде достъпна отвсякъде, което значително ще улесни работата с паметниците на културата.

 

Архивът на Националния институт за недвижимо културно наследство пази архитектурните планове, историята на собствеността, промените и одобрението на различни промени за над 40 000 ценни обекта на територията на България.

 

Обществените поръчки за архива на НИНКН са по открити процедури.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top