Община Бургас поръчва анализ на състоянието на Черно море

Община Бургас търси изпълнител, който да осигури данни за състоянието на Черно море. Става дума за екологичен проект,  насочен към опазване чистотата на Черно море и крайбрежните райони.  Вече е обявена обществена поръчка. Тя е на стойност 103 633.33 лв., без ДДС. Проектът е финансиран по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

Поръчката е разделена на две обособени позиции. Първата е за осигуряване на данни за водните течения и свързаните с тях потоци от отпадъци в Черно море в района на Бургас. За тук са отделени 19 550 лв. от общата сума, като срокът за изпълнение е три месеца.

По-голямата част от средствата, или 840 83.33 лв., са разпределени за втората обособена позиция. Тя е за проучване на съвременното състояние на избрана част от Черно море и вида и разпространението на отпадъци, както и мониторинг на морските отпадъци в определен район от Черноморското крайбрежие. Срокът е 12 месеца.

Основната цел e намаляване на замърсяването с отпадъци на Черно море, което се споделя от няколко държави, чрез анализиране на отпадъчните потоци. За това ще се използва компютърно моделиране на морските течения и разпространение на отпадъците, ще се прави мониторинг на ключови замърсители и ще се изпълняват пилотни дейности за почистване на дефинирани предварително райони от морски отпадъци.

Кандидат-изпълнителите могат да подават своите оферти до 19 февруари тази година.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top