Подновяват поръчката за ОУП на Хасково


Подновяват обществената поръчка за изработването на Общия устройствен план на община Хасково, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост.

Това става след решение на Върховния административен съд, с което се оставя в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията – с него са отхвърлени жалбите срещу процедурата за изработване на Общия устройствен план.

КЗК е преценила жалбите за допустими и ги е разгледала по същество. Обсъдила е доводите и е приела, че не са осъществени твърдяните с жалбите нарушения на материалноправни норми. Неоснователни са и основните твърдения в касационните жалби, касаещи вида на процедурата, се казва в решението на съда, което е окончателно.

Комисията за разглеждане и оценка на офертите ще продължи своята работа. Предстои да бъде избран изпълнител от поканените двама участници.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top