Община Асеновград с поръчка за храна за забавачки

Община Асеновград обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за „Детска ясла” №1 и Детска млечна кухня. Стойността й е 47400 лв. без ДДС.

Поръчката e за доставка на хранителни продукти за нуждите на „Детска ясла №1 и Детска млечна кухня – Асеновград. Тя е със следните обособени позиции: Мляко и млечни хранителни продукти; Хляб и хлебни продукти; Пресни плодове и зеленчуци; Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти; Замразени продукти.

Периодичността на доставките е приблизително както следва: Мляко и млечни хранителни продукти – два пъти седмично; Месо, месни хранителни продукти и риба – два пъти седмично; Хляб и хлебни продукти – ежедневно; Яйца – два пъти седмично; Пресни плодове и зеленчуци – два пъти седмично; Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти – два пъти седмично; Замразени продукти – два пъти седмично.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е една година или до изчерпване на финансовия ресурс.

В случай на изчерпване на финансовия ресурс на Възложителя преди изтичане на срока на действие на договора, Възложителят прекратява предсрочно договора едностранно.

Оценката на офертите се извършва по критерий „най-ниска цена”.

На първо място се класира участник, предложил най-ниска без вкл. ДДС, посочена в образеца на Ценово предложение.

Срокът за получаване на офертите е 24 януари.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top