Кои са най-големите обществени поръчки през седмицата?

Ремонт на улици, строителство на спортна зала и реконструкция на затвор са сред най-големите обществени поръчки през изминалата седмица. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Енергийна ефективност на сгради в Търговище за 6.13 млн. лв.

Община Търговище обяви обществена поръчка за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Тя е по проект “Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”. Поръчката е разделена на четири обособени позиции. Кандидатите могат да подават оферти само по една от тях.
Предвиждат се и дейности по благоустрояване и озеленяване на дворове, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда. Поръчката се финансира по оперативна програма “Региони в растеж”.
Поръчката трябва да се изпълни за 5 месеца. Оферти се приемат до 28 юли.

 

Подмяна на осветление в Созопол за 3.66 млн. лв.

 

Община Созопол обяви обществена поръчка за проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление. Дейности ще се изпълняват и в Черноморец, с. Росен, с. Габър, с. Зидарово, с. Атия, с. Крушевец, с. Равадиново, с. Равна гора, с. Присад, с. Индже Войвода, с. Вършило.
Предвижда се изпълнение на инвестиционен проект и авторски надзор. Търгът включва подмяна на осветителните тела с нови с LED светлинен източник, подмяна на корозиралите стълбове и такива с нарушен външен вид, монтаж на нови стълбове за осветление и нови осветителни тела. Поръчката трябва да се изпълни за 255 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 28 юли 2017 г.

 

Ремонт на улици в Плевен за 3 млн. лв.

 

Община Плевен обяви обществена поръчка за изграждане, основен ремонт и реконструкция на уличната мрежа на територията на града и кметствата без самостоятелен бюджет.
Предвиждат се подготвителни работи, доставка и монтаж на различни видове бордюри, пътна основа от интертни материали, подготовка асфалтова настилка, ръчно и машинно асфалтиране, организация и безопасност на движението. Поръчката ще се изпълнява в рамките на 48 месеца. Оферти се приемат до края на юли.

 

Инженеринг на тунел на път Е-79 за 2.94 млн. лв.

 

Агенция “Пътна инфраструктура” обяви обществена поръчка за Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: “Тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ “София-Кулата”. Търгът включва изготвяне на Технически проект и изпълнение на основен ремонт на тунел Кривия.  Поръчката трябва да се изпълни в рамките на 420 дни. Оферти се приемат до 27 юли.

 

Спортна зала в Сандански за 1.88 млн. лв.

 

Поръчка за изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на многофункционална спортна зала в града пусна Община Сандански. Продължителността за изпълнение на поръчката е 405 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 21 юли.

 

Ремонт на водопроводна мрежа в с. Руйно за 1.6 млн. лв.

 

Община Дулово обяви обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект “Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа за село Руйно, община Дулово”. Предвижда се разширение и реконструкция на мрежата. Разширението на водоснабдителната мрежа предвижда изграждането на нови водопроводни клонове, както и свързване на съществуващи такива. Реконструкцията предвижда подмяна на остарели и неотговарящи на изискванията участъци.
Поръчката трябва да се изпълни за 12 месеца. Оферти се приемат до 19 юли.

Реконструкция на затвор в Сливен за 1.08 млн. лв.

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” обяви обществена поръчка за реконструкция на съществуваща сграда в затвора в град Сливен в “Арест”, “Котелно помещение” и “Ограда”. Нужно е обособяване на нов арест към затвора в Сливен със спални и административни помещения в съществуваща едноетажна сграда. 180 дни е срокът за изпълнение. Оферти се приемат до 19 юли.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top